Vážení zákazníci,

provedení technické prohlídky vozidla se řídí zákonem č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č.307/1999Sb. (dále jen „zákon“), který platí od 1.7.2001. Více infromací naleznete zde:STK INFO

Technická prohlídka:

Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí kontrola technického stavu, činnosti ústrojí a zařízení silničního vozidla.

Kontrolou technického stavu silničního vozidla se rozumí kontrola:

 • brzdové soustavy
 • řízení
 • náprav, kol, pneumatik, pérování, hřídelů, kloubů
 • podvozku a karoserie
 • světelných zařízení a světelné signalizace
 • ostatního ústrojí a zařízení, zejména elektrického zařízení a vedení, rychloměru a tachografu, palivové soustavy, těsnosti motoru a převodovky, spojky, řazení rychlostních stupňů, vytápění a větracího systému, spojovacího zařízení, výfukové soustavy, odrušení, hluku
 • předepsané a zvláštní výbavy

Při zahájení technické prohlídky musí být u silničního motorového vozidla předložen protokol o měření emisí s kladným výsledkem.

Technickou prohlídkou silničního vozidla ve stanici technické kontroly mohou být zjištěny tyto stupně závad na technickém stavu vozidla, jeho ústrojí a částech:

 • lehká závada, která nemá vliv na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
 • vážná závada, která ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla a nepříznivě působí na životní prostředí, ale neohrožuje bezprostředně bezpečnost jízdy vozidla nebo provoz na pozemních komunikacích
 • nebezpečná závada, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy silničního vozidla nebo provoz na pozemních komunikacích

Silniční vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:

 • pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
 • poškozuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím právním předpisem
 • provozovatel vozidla neprokáže jeho technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích způsobem stanoveným tímto zákonem
 • byly na vozidle provedeny neschválené změny anebo zásahy do identifikátorů vozidla, například VIN

Druhy technických prohlídek:

Pravidelná technická prohlídka

Technická prohlídka provedená ve lhůtách stanovených zákonem č. 56/2001 Sb. ve znění změn a doplňků. Pravidelná technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, obsahuje proto i evidenční kontrolu vozidla.

Opakovaná technická prohlídka

Technická prohlídka následující po pravidelné technické prohlídce, při které byla na vozidle zjištěna vážná závada (stupně B) nebo nebezpečná závada (stupně C). Opakovaná technická prohlídka provedená do 30 kalendářních dnů po pravidelné technické prohlídce se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu ústrojí, na kterém se vážná nebo nebezpečná závada vyskytla, a na vnější vizuální kontrolu vozidla, kterou se ověří, zda od pravidelné technické prohlídky nedošlo k poškození nebo k úpravám na vozidle. Opakovaná technická prohlídka provedená za dobu delší než 30 kalendářních dnů se provede v plném rozsahu.

Evidenční kontrola

Tato technická prohlídka je účelově zaměřena na kontrolu souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla. Evidenční kontrola je součástí každé pravidelné technické prohlídky. Protokol o evidenční kontrole vystavený STK je nutný např. při přihlášení vozidla do registru vozidel nebo při změně údajů v registru.

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla

Tato technická prohlídka je účelově zaměřena na kontrolu souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla. Evidenční kontrola je součástí každé pravidelné technické prohlídky. Protokol o evidenční kontrole vystavený STK je nutný např. při přihlášení vozidla do registru vozidel nebo při změně údajů v registru.

Technická prohlídka před registrací vozidla

Technická prohlídka vozidla, jehož technická způsobilost byla již schválena, ale vozidlo dosud nebylo registrováno v České republice. Tato technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, při respektování zvláštností vozidla a jeho dokladů.

Technická prohlídka na žádost zákazníka

Technická prohlídka provedená v plném nebo částečném rozsahu podle požadavků zákazníka. Při této technické prohlídce se vozidlu nepřiděluje kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledku technické prohlídky do technického průkazu vozidla.

Termíny platnosti technické prohlídky:

Potřebné doklady:

Pravidelná technická prohlídka

 • OTP nebo ORV (malý technický průkaz)
 • protokol o měření emisí (platný) včetně přílohy, pokud je vystavena

Opakovaná technická prohlídka

 • protokol o předchozí technické prohlídce
 • OTP nebo ORV (malý technický průkaz)
 • protokol o měření emisí (platný) včetně přílohy, pokud je vystavena

Evidenční kontrola

 • OTP nebo ORV (malý technický průkaz)

TP na žádost zákazníka

 • OTP nebo ORV (malý technický průkaz)

Dovozová TP

 • technický průkaz (velký technický průkaz) nebo osvědčení registrace ze země původu
 • COC list (pokud byl vystaven)
 • emisní protokol (ME lze zajistit v místě)

Prodej ekoplakety

 • OTP nebo ORV (malý technický průkaz)
 • pokud je vozidlo na leasing tak stačí fotokopie velkého TP

Povinná výbava:

A. Vozidla kategorií M a N

 • náhradní elektrické pojistky (pokud jsou v elektrické instalaci použity) a to po jedné od každého druhu
 • po jedné náhradní žárovce (výměnného zdroje světla s výjimkou výbojek) od každého druhu používaného pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidla; nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení
 • příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku
 • klíč na matice (šrouby) kol
 • náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry

B. Motocykly a motorové tříkolky

 • jednu náhradní pojistku
 • po jedné náhradní žárovce od každého druhu používaného pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidla; nářadí nutné k jejich výměně

C. Přívěsy a návěsy s výjimkou vozidel kategorií O1 a OT1 a požárních přívěsů

 • náhradní kolo (ráfek s pneumatikou) upevněné v držáku, který zajišťuje, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; tahač s návěsem mohou mít náhradní kolo společné, je-li stejného rozměru a provedení; tahač návěsu může mít náhradní kolo umístěno na připojeném návěsu

Všechna motorová vozidla s výjimkou vozidel kategorie L, musí být vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem homologovaným podle předpisu EHK č.27.

Měření Emisí:

Měřením emisí se rozumí kontrola technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech, změření hodnot parametrů a vlastností popisujících emisní chování silničního motorového vozidla, jejich seřízení a případné odstranění zjištěných závad.

silniční motorová vozidla se zážehovými motory s neřízenými emisními systémy, včetně systémů s neřízenými katalyzátory:

 • kontrola stavu skupin a dílů ovlivňujících emisi výfukových plynů a znečišťování prostředí
 • kontrola parametrů základního seřízení motoru zahřátého na provozní teplotu při volnoběhu a při zvýšených otáčkách, včetně měření obsahu oxidu uhelnatého ve výfukovém plynu při současném měření obsahu nespálených uhlovodíků

silniční motorová vozidla se zážehovými motory s řízenými katalytickými systémy:

 • kontrola stavu skupin a dílů ovlivňujících emisi výfukových plynů a znečišťování prostředí
 • kontrola funkce řídicího systému motoru
 • kontrola obsahu oxidu uhelnatého ve výfukovém plynu při volnoběhu a při zvýšených otáčkách a kontrola hodnoty součinitele přebytku vzduchu lambda ve zvýšených otáčkách u motoru zahřátého na provozní teplotu

silniční motorová vozidla se zážehovými motory s řízenými katalytickými systémy a systémem palubní diagnostiky EOBD:

 • kontrola stavu skupin a dílů ovlivňujících emisi výfukových plynů a znečišťování prostředí
 • kontrola funkce řídicího systému EOBD
 • kontrola obsahu oxidu uhelnatého ve výfukovém plynu při volnoběhu a při zvýšených otáčkách a kontrola hodnoty součinitele přebytku vzduchu lambda ve zvýšených otáčkách u motoru zahřátého na provozní teplotu

silniční motorová vozidla se vznětovými motory:

 • kontrola stavu skupin a dílů ovlivňujících emisi výfukových plynů a znečišťování prostředí
 • kontrola seřízení motoru zahřátého na provozní teplotu, zejména volnoběžných a maximálních otáček; u motorů s řízeným emisním systémem i kontrola funkce řídicího systému motoru
 • změření kouřivosti metodou volné akcelerace

Před měřením emisí se kontrolují doklady registrovaného vozidla a osvědčení o měření emisí. Ověřují se identifikační údaje vozidla a motoru, homologační štítky a správnost údajů o měření emisí.

Měření emisí se provádí pomocí metod a použitím přístrojů a zařízení stanovených prováděcím právním předpisem. Přístroje pro měření emisí, stanovené prováděcím právním předpisem, schvaluje ministerstvo na základě zkoušek provedených pověřenou zkušebnou. Přístroje musí být metrologicky navázány.